Histone Acetylation in Fungal Pathogens of Plants
Junhyun Jeon, Seomun Kwon, Yong-Hwan Lee
Plant Pathol J. 2014;30(1):1-9.   Published online 2014 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.RW.01.2014.0003
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sir2‐mediated cytoplasmic deacetylation facilitates pathogenic fungi infection in host plants
Ning Zhang, Jicheng Hu, Zhishan Liu, Wenxing Liang, Limin Song
New Phytologist.2024; 241(4): 1732.     CrossRef
The histone deacetylase Hda1 affects oxidative and osmotic stress response as well as mycoparasitic activity and secondary metabolite biosynthesis in Trichoderma atroviride
Verena Speckbacher, Daniel Flatschacher, Nora Martini-Lösch, Laura Ulbrich, Clara Baldin, Ingo Bauer, Veronika Ruzsanyi, Susanne Zeilinger, Gustavo H. Goldman
Microbiology Spectrum.2024;[Epub]     CrossRef
Histone acetyltransferase Sas3 contributes to fungal development, cell wall integrity, and virulence in Aspergillus fumigatus
Yamei Wang, Jialu Fan, Zhengyu Zhou, Gustavo H. Goldman, Ling Lu, Yuanwei Zhang, Yvonne Nygård
Applied and Environmental Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Regulatory roles of epigenetic modifications in plant-phytopathogen interactions
Zeng Tao, Fei Yan, Matthias Hahn, Zhonghua Ma
Crop Health.2023;[Epub]     CrossRef
Functional Characterization of the GNAT Family Histone Acetyltransferase Elp3 and GcnE in Aspergillus fumigatus
Young-Ho Choi, Sung-Hun Park, Sung-Su Kim, Min-Woo Lee, Jae-Hyuk Yu, Kwang-Soo Shin
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(3): 2179.     CrossRef
The interaction between the histone acetyltransferase complex Hat1‐Hat2 and transcription factor AmyR provides a molecular brake to regulate amylase gene expression
Yueyan Hu, Zhongjiao Liu, Shaohua Xu, Qinqin Zhao, Guodong Liu, Xin Song, Yinbo Qu, Yuqi Qin
Molecular Microbiology.2023; 119(4): 471.     CrossRef
Multiple Introductions and Distinct Genetic Groups of Canada Goldenrod (Solidago canadensis) in China Revealed by Genomic Single-Nucleotide Polymorphisms
Hanyang Lin, Luxi Chen, Junmin Li
Plants.2023; 12(9): 1734.     CrossRef
Quantitative Acetylome Analysis of Differentially Modified Proteins in Virulence-Differentiated Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum Isolates during Cucumber Colonization
Ying Zhou, Xiaohong Lu, Jianjun Hao, Shidong Li
Journal of Fungi.2023; 9(9): 920.     CrossRef
Histone acetyltransferase Gcn5-mediated histone H3 acetylation facilitates cryptococcal morphogenesis and sexual reproduction
Man Chen, Yuanli Liu, Zhuozhuo Liu, Lin Su, Lili Yan, Yuan Huang, Ye Huang, Wei Zhang, Xinping Xu, Fanglin Zheng, Aaron P. Mitchell
mSphere.2023;[Epub]     CrossRef
The MYST Family Histone Acetyltransferase SasC Governs Diverse Biological Processes in Aspergillus fumigatus
Jae-Yoon Kwon, Young-Ho Choi, Min-Woo Lee, Jae-Hyuk Yu, Kwang-Soo Shin
Cells.2023; 12(22): 2642.     CrossRef
Advances in proteome-wide analysis of plant lysine acetylation
Linchao Xia, Xiangge Kong, Haifeng Song, Qingquan Han, Sheng Zhang
Plant Communications.2022; 3(1): 100266.     CrossRef
Epigenetics of wheat–rust interaction: an update
Shilpa, Rajni Kant Thakur, Pramod Prasad, S. C. Bhardwaj, O. P. Gangwar, Subodh Kumar
Planta.2022;[Epub]     CrossRef
Different histone deacetylase inhibitors reduce growth, virulence as well as changes in the morphology of the fungus Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid
Víctor Hugo Ramos-García, Nubia Andrea Villota-Salazar, Juan Manuel González-Prieto, Diana V. Cortés-Espinosa
World Journal of Microbiology and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
Post-Translational Modifications of Histones Are Versatile Regulators of Fungal Development and Secondary Metabolism
Aurelie Etier, Fabien Dumetz, Sylvain Chéreau, Nadia Ponts
Toxins.2022; 14(5): 317.     CrossRef
Regulatory Roles of Histone Modifications in Filamentous Fungal Pathogens
Yiling Lai, Lili Wang, Weilu Zheng, Sibao Wang
Journal of Fungi.2022; 8(6): 565.     CrossRef
Role of Epigenetics in Modulating Phenotypic Plasticity against Abiotic Stresses in Plants
Fayaz Ahmad Dar, Naveed Ul Mushtaq, Seerat Saleem, Reiaz Ul Rehman, Tanvir Ul Hassan Dar, Khalid Rehman Hakeem, Ertugrul Filiz
International Journal of Genomics.2022; 2022: 1.     CrossRef
Inhibition of histone acetyltransferase GCN5 by a transcription factor FgPacC controls fungal adaption to host-derived iron stress
Qin Gu, Yujie Wang, Xiaozhen Zhao, Bingqin Yuan, Mengxuan Zhang, Zheng Tan, Xinyue Zhang, Yun Chen, Huijun Wu, Yuming Luo, Nancy P Keller, Xuewen Gao, Zhonghua Ma
Nucleic Acids Research.2022; 50(11): 6190.     CrossRef
Histone Acetyltransferase CfGcn5-Mediated Autophagy Governs the Pathogenicity of Colletotrichum fructicola
Shengpei Zhang, Yuan Guo, Sizheng Li, He Li, Antonio Di Pietro
mBio.2022;[Epub]     CrossRef
How to Completely Squeeze a Fungus—Advanced Genome Mining Tools for Novel Bioactive Substances
Andreas Schüller, Lena Studt-Reinhold, Joseph Strauss
Pharmaceutics.2022; 14(9): 1837.     CrossRef
The CfSnt2-Dependent Deacetylation of Histone H3 Mediates Autophagy and Pathogenicity of Colletotrichum fructicola
Yuan Guo, Zhenhong Chen, He Li, Shengpei Zhang
Journal of Fungi.2022; 8(9): 974.     CrossRef
The histone deacetylase Cfhos2 is a key epigenetic factor regulating appressorium development and pathogenesis in apple Glomerella leaf spot fungus Colletotrichum fructicola
Mengyu Cao, Zhaohui Zhang, Huanhuan Tian, Wei Yu, Xuemei Zhao, Wenrui Yang, Rong Zhang, Guangyu Sun, Xiaofei Liang
Phytopathology Research.2022;[Epub]     CrossRef
A comprehensive dynamic immune acetylproteomics profiling induced by Puccinia polysora in maize
Jianfei Guo, Zhigang Ma, Ce Deng, Junqiang Ding, Yuxiao Chang
BMC Plant Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Diversity of Fungal DNA Methyltransferases and Their Association With DNA Methylation Patterns
Yu-Shin Nai, Yu-Chun Huang, Ming-Ren Yen, Pao-Yang Chen
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Jumonji family histone demethylases in Epinephelus coioides gonad
Jin Zhang, Zeshu Yu, Wenrui Zhang, Herong Shi, Min Tao, Jiaxing Chen, Yun Liu, Mi Zhao, Shuisheng Li, Yong Zhang, Haoran Lin
Reproduction and Breeding.2021; 1(1): 1.     CrossRef
The Histone Deacetylases MoRpd3 and MoHst4 Regulate Growth, Conidiation, and Pathogenicity in the Rice Blast Fungus Magnaporthe oryzae
Chaoxiang Lin, Xue Cao, Ziwei Qu, Shulin Zhang, Naweed I. Naqvi, Yi Zhen Deng, Aaron P. Mitchell
mSphere.2021;[Epub]     CrossRef
Protein acetylation and deacetylation in plant‐pathogen interactions
Jing Wang, Chao Liu, Yun Chen, Youfu Zhao, Zhonghua Ma
Environmental Microbiology.2021; 23(9): 4841.     CrossRef
Histone Acetyltransferases and Deacetylases Are Required for Virulence, Conidiation, DNA Damage Repair, and Multiple Stresses Resistance of Alternaria alternata
Haijie Ma, Lei Li, Yunpeng Gai, Xiaoyan Zhang, Yanan Chen, Xiaokang Zhuo, Yingzi Cao, Chen Jiao, Fred G. Gmitter, Hongye Li
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
A Histone Deacetylase, Magnaporthe oryzae RPD3, Regulates Reproduction and Pathogenic Development in the Rice Blast Fungus
Song Hee Lee, Mohamed El-Agamy Farh, Jaejoon Lee, Young Taek Oh, Eunbyeol Cho, Jiyeun Park, Hokyoung Son, Junhyun Jeon, Antonio Di Pietro
mBio.2021;[Epub]     CrossRef
FpDep1, a component of Rpd3L histone deacetylase complex, is important for vegetative development, ROS accumulation, and pathogenesis in Fusarium pseudograminearum
Yinshan Zhang, Limin Wang, Shen Liang, Panpan Zhang, Ruijiao Kang, Mengjuan Zhang, Min Wang, Linlin Chen, Hongxia Yuan, Shengli Ding, Honglian Li
Fungal Genetics and Biology.2020; 135: 103299.     CrossRef
Sodium Butyrate Abrogates the Growth and Pathogenesis of Mycobacterium bovis via Regulation of Cathelicidin (LL37) Expression and NF-κB Signaling
Kai Zhang, Tariq Hussain, Jie Wang, Mengying Li, Wenjia Wang, Xiaojing Ma, Yi Liao, Jiao Yao, Yinjuan Song, Zhengmin Liang, Xiangmei Zhou, Lihua Xu
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
First proteomic analysis of the role of lysine acetylation in extensive functions in Solenopsis invicta
Jingwen Ye, Jun Li, Jinsong Zhang
PLOS ONE.2020; 15(12): e0243787.     CrossRef
FgEaf6 regulates virulence, asexual/sexual development and conidial septation in Fusarium graminearum
Jiaxing Qin, Mengchun Wu, Shanyue Zhou
Current Genetics.2020; 66(3): 517.     CrossRef
BcRPD3-Mediated Histone Deacetylation Is Involved in Growth and Pathogenicity of Botrytis cinerea
Ning Zhang, Zhenzhou Yang, Zhonghua Zhang, Wenxing Liang
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Fungal acetyltransferases structures, mechanisms and inhibitors: A review
Shikha Sharma, Mushtaq Ahmed, Yusuf Akhter
International Journal of Biological Macromolecules.2020; 157: 626.     CrossRef
A Histone Deacetylase, MoHDA1 Regulates Asexual Development and Virulence in the Rice Blast Fungus
Taehyun Kim, Song Hee Lee, Young Taek Oh, Junhyun Jeon
The Plant Pathology Journal.2020; 36(4): 314.     CrossRef
A MYST family histone acetyltransferase, MoSAS3, is required for development and pathogenicity in the rice blast fungus
Akanksha Dubey, Jongjune Lee, Seomun Kwon, Yong‐Hwan Lee, Junhyun Jeon
Molecular Plant Pathology.2019; 20(11): 1491.     CrossRef
A histone deacetylase, MoHOS2 regulates asexual development and virulence in the rice blast fungus
Jongjune Lee, Jae-Joon Lee, Junhyun Jeon
Journal of Microbiology.2019; 57(12): 1115.     CrossRef
Minor alleles are associated with white rust (Albugo occidentalis) susceptibility in spinach (Spinacia oleracea)
Henry O. Awika, Thiago G. Marconi, Renesh Bedre, Kranthi K. Mandadi, Carlos A. Avila
Horticulture Research.2019;[Epub]     CrossRef
H3K4/K9 acetylation and Lr28-mediated expression of six leaf rust responsive genes in wheat (Triticum aestivum)
Chanchal Sharma, Santosh Kumar, Gautam Saripalli, Neelu Jain, Saurabh Raghuvanshi, J. B. Sharma, K. V. Prabhu, P. K. Sharma, H. S. Balyan, P. K. Gupta
Molecular Genetics and Genomics.2019; 294(1): 227.     CrossRef
The histone acetyltransferase Mst2 sustains the biological control potential of a fungal insect pathogen through transcriptional regulation
Juan-Juan Wang, Qing Cai, Lei Qiu, Sheng-Hua Ying, Ming-Guang Feng
Applied Microbiology and Biotechnology.2018; 102(3): 1343.     CrossRef
Epigenetic regulation of development and pathogenesis in fungal plant pathogens
Akanksha Dubey, Junhyun Jeon
Molecular Plant Pathology.2017; 18(6): 887.     CrossRef
Histone Methylation by SET Domain Proteins in Fungi
Michael Freitag
Annual Review of Microbiology.2017; 71(1): 413.     CrossRef
Perspectives on the specific targeting of Fusarium graminearum for the development of alternative head blight treatment approaches
M. Cuperlovic‐Culf, M. Loewen, N. Rajagopalan, A. Surendra
Plant Pathology.2017; 66(9): 1391.     CrossRef
A Matter of Scale and Dimensions: Chromatin of Chromosome Landmarks in the Fungi
Allyson A. Erlendson, Steven Friedman, Michael Freitag, Joseph Heitman, Eva Holtgrewe Stukenbrock
Microbiology Spectrum.2017;[Epub]     CrossRef
Epigenetic Mechanisms: An Emerging Player in Plant-Microbe Interactions
Qian-Hao Zhu, Wei-Xing Shan, Michael A. Ayliffe, Ming-Bo Wang
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2016; 29(3): 187.     CrossRef
Fungal KATs/KDACs: A New Highway to Better Antifungal Drugs?
Karl Kuchler, Sabrina Jenull, Raju Shivarathri, Neeraj Chauhan, William E. Goldman
PLOS Pathogens.2016; 12(11): e1005938.     CrossRef
Systematic analysis of the lysine acetylome in Fusarium graminearum
Shanyue Zhou, Qianqian Yang, Changfa Yin, Lin Liu, Wenxing Liang
BMC Genomics.2016;[Epub]     CrossRef
Global profiling of lysine acetylation in human histoplasmosis pathogen Histoplasma capsulatum
Longxiang Xie, Wenjie Fang, Wanyan Deng, Zhaoxiao Yu, Juan Li, Min Chen, Wanqing Liao, Jianping Xie, Weihua Pan
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology.2016; 73: 1.     CrossRef
Endogenous cross-talk of fungal metabolites
Kevin J. Sheridan, Stephen K. Dolan, Sean Doyle
Frontiers in Microbiology.2015;[Epub]     CrossRef
Histone deacetylases: Targets for antifungal drug development
Livia Kmetzsch
Virulence.2015; 6(6): 535.     CrossRef
Maternal effects on tree phenotypes: considering the microbiome
Maria Vivas, Martin Kemler, Bernard Slippers
Trends in Plant Science.2015; 20(9): 541.     CrossRef
dbHiMo: a web-based epigenomics platform for histone-modifying enzymes
J. Choi, K.-T. Kim, A. Huh, S. Kwon, C. Hong, F. O. Asiegbu, J. Jeon, Y.-H. Lee
Database.2015; 2015: bav052.     CrossRef