Morphological Variations, Genetic Diversity and Pathogenicity of Colletotrichum species Causing Grape Ripe Rot in Korea
Sung Kee Hong, Wan Gyu Kim, Hae Keun Yun, Kyung Jin Choi
Plant Pathol J. 2008;24(3):269-278.   Published online 2008 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.2008.24.3.269
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Re-identification of Colletotrichum gloeosporioides Species Complex Isolates in Korea and Their Host Plants
Le Dinh Thao, Hyorim Choi, Yunhee Choi, Anbazhagan Mageswari, Daseul Lee, Dong-Hyun Kim, Hyeon-Dong Shin, Hyowon Choi, Ho-Jong Ju, Seung-Beom Hong
The Plant Pathology Journal.2024; 40(1): 16.     CrossRef
Genetic Diversity of Colletotrichum spp. Causing Grape Anthracnose in Zhejiang, China
Boyang Ye, Jingqun Zhang, Xiangyang Chen, Wenfei Xiao, Jianyan Wu, Hong Yu, Chuanqing Zhang
Agronomy.2023; 13(4): 952.     CrossRef
First Report of Colletotrichum gloeosporioides Causing Anthracnose on Grapevine (Vitis vinifera) in Shaanxi Province, China
Yanchun Fan, Fangyin Guo, Ronghui Wu, Ziqiu Chen, Zhi Li
Plant Disease.2023; 107(7): 2249.     CrossRef
Insights into Grape Ripe Rot: A Focus on the Colletotrichum gloeosporioides Species Complex and Its Management Strategies
Ting-Fang Hsieh, Yuan-Min Shen, Jin-Hsing Huang, Jyh-Nong Tsai, Ming-Te Lu, Chu-Ping Lin
Plants.2023; 12(15): 2873.     CrossRef
Colletotrichum Diversity within Different Species Complexes Associated with Fruit Anthracnose in South Korea and Their Fungicides In-Vitro Sensitivity
Taehyun Chang, Oliul Hassan, Jong Yeob Jeon, Chi Hyun Kim, Dae Min Lee, Ju Sung Kim, Eun Chan Kang, Jaewon Kim
Research in Plant Disease.2023; 29(4): 345.     CrossRef
Genome Sequence Resource for Colletotrichum viniferum, the Cause of Grapevine Ripe Rot in China
Mengru Dou, Yu Hao, Jing Yang, Xiaojian Yuan, Xiao Yin, Yuntong Jiao, Jiahe Zhao, Tingting Chen, Yuejin Wang, Yan Xu
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2022; 35(1): 90.     CrossRef
Full Issue PDF
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2022; 35(1): 1.     CrossRef
Transcriptome Analysis of Berries of Spine Grape (Vitis davidii Föex) Infected by Colletotrichum viniferum during Symptom Development
Yan Lei, Xiaojian Yuan, Ting Chen, Yuan Yuan, Xinming Liu, Xinbiao Tang, Qingxi Chen
Horticulturae.2022; 8(9): 843.     CrossRef
Heat shock transcriptional factors (HSFs) are expressed in response to hydrogen peroxide production in grapevines inoculated with Colletotrichum Species
Young Jun You, Soon Young Ahn, Hae Keun Yun
Horticulture, Environment, and Biotechnology.2022; 63(5): 735.     CrossRef
Modeling the Effects of the Environment and the Host Plant on the Ripe Rot of Grapes, Caused by the Colletotrichum Species
Tao Ji, Irene Salotti, Chaoyang Dong, Ming Li, Vittorio Rossi
Plants.2021; 10(11): 2288.     CrossRef
CC-NBS-LRR, a set of VvCRP markers, can distinguish cultivars with ripe rot resistance to Colletotrichum pathogens in grapevine
Hyun A. Jang, May Moe Oo, Dae-Gyu Kim, Ha-Yeon Yoon, Mi-Reu Kim, Kyo-Sang Lee, Khaing Shwe Zin Thinn, Saima Arif, Jia Guo Geng, Jiyoung Min, Dong Jun Lim, Youn Young Hur, Sang-Keun Oh
Horticulture, Environment, and Biotechnology.2020; 61(5): 915.     CrossRef
Colletotrichum species causing grape ripe rot disease in Vitis labrusca and V. vinifera varieties in the highlands of southern Brazil
Sergio Echeverrigaray, Fernando J. Scariot, Gabrielli Fontanella, Francesco Favaron, Luca Sella, Murilo C. Santos, Joséli Schwambach, Carine Pedrotti, Ana Paula L. Delamare
Plant Pathology.2020; 69(8): 1504.     CrossRef
Pathogens Causing Anthracnose and Fruit Rots of Coffee Associated with the Coffee Berry Borer and the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana in Puerto Rico
Luz M. Serrato-Diaz, Yobana A. Mariño, Paul Bayman
Phytopathology®.2020; 110(9): 1541.     CrossRef
Eight Colletotrichum Species, Including a Novel Species, Are Associated With Areca Palm Anthracnose in Hainan, China
Xueren Cao, Xiangming Xu, Haiyan Che, Jonathan S. West, Daquan Luo
Plant Disease.2020; 104(5): 1369.     CrossRef
High Genetic Diversity and Species Complexity of Diaporthe Associated With Grapevine Dieback in China
Ishara S. Manawasinghe, Asha J. Dissanayake, Xinghong Li, Mei Liu, Dhanushka N. Wanasinghe, Jianping Xu, Wensheng Zhao, Wei Zhang, Yueyan Zhou, Kevin D. Hyde, Siraprapa Brooks, Jiye Yan
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Colletotrichum Species Associated with Japanese Plum (Prunus salicina) Anthracnose in South Korea
Oliul Hassan, Yong Se Lee, Taehyun Chang
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Colletotrichumspecies associated to ripe rot disease of grapes in the “Serra Gaucha” region of Southern Brazil
S. Echeverrigaray, A.P.L. Delamare, G. Fontanella, F. Favaron, L. Stella, and F.J. Scariot, Jean-Marie Aurand
BIO Web of Conferences.2019; 12: 01008.     CrossRef
Characterization and Fungicide Sensitivity of Colletotrichum spp. from Different Hosts in Shandong, China
Lifei He, Xiaoxu Li, Yangyang Gao, Beixing Li, Wei Mu, Feng Liu
Plant Disease.2019; 103(1): 34.     CrossRef
Caracterización del agente causante de la deformación de los frutos de la uva (Vitis vinifera L.) var. Red Globe en La Unión, Valle del Cauca, Colombia
Silvia Patricia López-Zapata, Jairo Castaño-Zapata, Rafael Arango-Isaza, Dayana Andrea Vásquez-Barajas
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.2019; 43(167): 241.     CrossRef
Antifungal activity of various chitinolytic bacteria against Colletotrichum in pepper
Muhammad Anees, Muhammad Abid, Shafiq ur Rehman, Nadeem Ahmed, Muhammad Ashraf, Lixin Zhang, Kil Yong Kim
Plant Protection Science.2019; 55(2): 109.     CrossRef
Analysis of Varietal Difference and Genetic Diversity of Grapevine Cultivarsthrough the Leaf Inoculation of Colletotrichum spp.
Hyun A Jang, Kyo-Sang Lee, May Moe Oo, Tae-Seok Kwak, Ha-Yeon Yoon, Khaing Shwe Zin Thinn, Mi-Reu Kim, Dae-Gyu Kim, Jeong Jin Lee, Gi Taek Lim, Youn Young Hur, Sang-Keun Oh
Journal of Agriculture & Life Science.2018; 52(6): 49.     CrossRef
Identification and Characterization of Pseudocercospora Species Causing Grapevine Leaf Spot in China
Chunhao Liang, Ruvishika Shehali Jayawardena, Wei Zhang, Xiuguo Wang, Mei Liu, Li Liu, Chaoqun Zang, Xinran Xu, Kevin David Hyde, Jiye Yan, Xinghong Li, Kuihua Zhao
Journal of Phytopathology.2016; 164(2): 75.     CrossRef
Diverse species of Colletotrichum associated with grapevine anthracnose in China
Ji-Ye Yan, M. M. R. S. Jayawardena, Ishani D. Goonasekara, Yong Wang, Wei Zhang, Mei Liu, Jin-Bao Huang, Zhong-Yue Wang, Jing-Jing Shang, You-Liang Peng, Ali Bahkali, Kevin D. Hyde, Xing-Hong Li
Fungal Diversity.2015; 71(1): 233.     CrossRef
Grapevine Bunch Rots: Impacts on Wine Composition, Quality, and Potential Procedures for the Removal of Wine Faults
Christopher C. Steel, John W. Blackman, Leigh M. Schmidtke
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2013; 61(22): 5189.     CrossRef
Colletotrichum species on grape in Guizhou and Yunnan provinces, China
Li-Juan Peng, Tao Sun, You-Lian Yang, Lei Cai, Kevin D. Hyde, Ali H. Bahkali, Zuo-Yi Liu
Mycoscience.2013; 54(1): 29.     CrossRef
Genetic Divesity Analysis of Fungal Species by Universal Rice Primer (URP)-PCR
Hee-Wan Kang
The Korean Journal of Mycology.2012; 40(2): 78.     CrossRef
Identification of Pathogens Causing Grape Rot on 'Red Glove' Variety Imported from Chile
Min-Ji Song, Hyok-In Lee, Mi-Chi Yea, Dae-Ho Kim, Seung-Beom Hong, Jae-Soon Cha
Research in Plant Disease.2012; 18(3): 217.     CrossRef
Molecular and Pathological Characterization of Colletotrichum falcatum Infecting Subtropical Indian Sugarcane
Narender Kumar, Tripta Jhang, Satyavir , Tilak Raj Sharma
Journal of Phytopathology.2011; 159(4): 260.     CrossRef
In vitro evaluation system for varietal resistance against ripe rot caused by Colletotrichum acutatum in grapevines
Myung Hwan Jang, Yong Sun Moon, Jeong Ho Noh, Seung Hui Kim, Sung Kee Hong, Hae Keun Yun
Horticulture, Environment, and Biotechnology.2011; 52(1): 52.     CrossRef
Ripe rot of south-eastern Australian wine grapes is caused by two species of Colletotrichum: C. acutatum and C. gloeosporioides with differences in infection and fungicide sensitivity
L.A. GREER, J.D.I. HARPER, S. SAVOCCHIA, S.K. SAMUELIAN, C.C. STEEL
Australian Journal of Grape and Wine Research.2011; 17(2): 123.     CrossRef
Identification and Characterization of the Causal Organism of Gummy Stem Blight in the Muskmelon (Cucumis meloL.)
In Young Choi, Jang Nam Choi, Dong Chil Choi, Praveen Kumar Sharma, Wang Hyu Lee
Mycobiology.2010; 38(3): 166.     CrossRef
Market Disease Pathogens Detection of Imported Fruits in Shanghai
Teng-fei MA, Bo YANG, Yue YU, Yi-wen WANG, Yi LIU, Zhen XU, Yan LIU, Pin-kuan ZHU, Wei ZHANG, Zai-bao ZHANG, Hideyoshi Toyoda, Ling XU
Agricultural Sciences in China.2009; 8(9): 1087.     CrossRef