Phenotypic and Genotypic Analysis of Rice Lesion Mimic Mutants
Mohammad Nurul Matin, Devendra Pandeya, Kwnag Hyun Baek, Dong Sun Lee, Jai Heon Lee, Hoduck Kang, Sang Gu Kang
Plant Pathol J. 2010;26(2):159-169.   Published online 2010 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.2010.26.2.159
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Advances in the Genetic Basis and Molecular Mechanism of Lesion Mimic Formation in Rice
Jiajie Yan, Yunxia Fang, Dawei Xue
Plants.2022; 11(16): 2169.     CrossRef
Overexpression of OsMed16 Inhibits the Growth of Rice and Causes Spontaneous Cell Death
Jie Jiang, Guangzhe Yang, Yafeng Xin, Zhigang Wang, Wei Yan, Zhufeng Chen, Xiaoyan Tang, Jixing Xia
Genes.2021; 12(5): 656.     CrossRef
Commonly and Specifically Activated Defense Responses in Maize Disease Lesion Mimic Mutants Revealed by Integrated Transcriptomics and Metabolomics Analysis
Xiaohuan Mu, Jiankun Li, Zhuangzhuang Dai, Liping Xu, Tianyuan Fan, Teng Jing, Mengyao Chen, Mingyue Gou
Frontiers in Plant Science.2021;[Epub]     CrossRef
A dominant spotted leaf gene TaSpl1 activates endocytosis and defense-related genes causing cell death in the absence of dominant inhibitors
Hong Zhang, Xiaomin Xu, Mengmeng Wang, Hui Wang, Pingchuan Deng, Yaoyuan Zhang, Yanzhen Wang, Changyou Wang, Yajuan Wang, Wanquan Ji
Plant Science.2021; 310: 110982.     CrossRef
Heredity and gene mapping of a novel white stripe leaf mutant in wheat
Hui-juan LI, Zhi-xin JIAO, Yong-jing NI, Yu-mei JIANG, Jun-chang LI, Chao PAN, Jing ZHANG, Yu-long SUN, Jun-hang AN, Hong-jie LIU, Qiao-yun LI, Ji-shan NIU
Journal of Integrative Agriculture.2021; 20(7): 1743.     CrossRef
Rice Lesion Mimic Mutants (LMM): The Current Understanding of Genetic Mutations in the Failure of ROS Scavenging during Lesion Formation
Sang Gu Kang, Kyung Eun Lee, Mahendra Singh, Pradeep Kumar, Mohammad Nurul Matin
Plants.2021; 10(8): 1598.     CrossRef
Association of lesion mimic trait with spot blotch resistance in wheat
Anju Pandey, Shamshul Qumor Ansari, Sudhir Navathe, Ramesh Chand, Vinod Kumar Mishra, Arun Kumar Joshi
Tropical Plant Pathology.2016; 41(6): 406.     CrossRef
The rice (Oryza sativa L.) LESION MIMIC RESEMBLING, which encodes an AAA-type ATPase, is implicated in defense response
Rym Fekih, Muluneh Tamiru, Hiroyuki Kanzaki, Akira Abe, Kentaro Yoshida, Eiko Kanzaki, Hiromasa Saitoh, Hiroki Takagi, Satoshi Natsume, Jerwin R. Undan, Jesusa Undan, Ryohei Terauchi
Molecular Genetics and Genomics.2015; 290(2): 611.     CrossRef
Characterization and mapping of a spotted leaf mutant in rice (Oryza sativa)
Xue Xu, Lili Zhang, Binmei Liu, Yafeng Ye, Yuejin Wu
Genetics and Molecular Biology.2014; 37(2): 406.     CrossRef
A Novel Peroxidase CanPOD Gene of Pepper Is Involved in Defense Responses to Phytophtora capsici Infection as well as Abiotic Stress Tolerance
Jun-E Wang, Ke-Ke Liu, Da-Wei Li, Ying-Li Zhang, Qian Zhao, Yu-Mei He, Zhen-Hui Gong
International Journal of Molecular Sciences.2013; 14(2): 3158.     CrossRef
The pepper extracellular peroxidase CaPO2 is required for salt, drought and oxidative stress tolerance as well as resistance to fungal pathogens
Hyong Woo Choi, Byung Kook Hwang
Planta.2012; 235(6): 1369.     CrossRef
Mutagenic effects of heavy ion irradiation on rice seeds
Xue Xu, Binmei Liu, Lili Zhang, Yuejin Wu
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms.2012; 290: 19.     CrossRef
Identification and Genetic Mapping of a Lesion Mimic Mutant in Rice
Jian-yang MA, Sun-lu CHEN, Jian-hui ZHANG, Yan-jun DONG, Sheng TENG
Rice Science.2012; 19(1): 1.     CrossRef
RLIN1, encoding a putative coproporphyrinogen III oxidase, is involved in lesion initiation in rice
Changhui Sun, Linchuan Liu, Jiuyou Tang, Aihong Lin, Fantao Zhang, Jun Fang, Genfa Zhang, Chengcai Chu
Journal of Genetics and Genomics.2011; 38(1): 29.     CrossRef
Comparative phenotypic and physiological characteristics of spotted Leaf 6 (spl6) and brown leaf Spot2 (bl2) Lesion Mimic Mutants (LMM) in rice
Mohammad Nurul Matin, Saifullah Ahmed Saief, Mohammad Mominur Rahman, Dong Hoon Lee, Hoduck Kang, Dong Sun Lee, Sang Gu Kang
Molecules and Cells.2010; 30(6): 533.     CrossRef