Chemical and Biological Controls of Balloon Flower Stem Rots Caused by Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum
Young Hee Lee, Young Son Cho, Shin Woo Lee, Jeum Kyu Hong
Plant Pathol J. 2012;28(2):156-163.   Published online 2012 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.2012.28.2.156
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Chemical Fungicides and Bacillus siamensis H30-3 against Fungal and Oomycete Pathogens Causing Soil-Borne Strawberry Diseases
Bo Reen Park, Hyun Jin Son, Jong Hyeob Park, Eun Soo Kim, Seong Jin Heo, Hae Ree Youn, Young Mo Koo, A Yeong Heo, Hyong Woo Choi, Mee Kyung Sang, Sang-Woo Lee, Sung Hwan Choi, Jeum Kyu Hong
The Plant Pathology Journal.2021; 37(1): 79.     CrossRef
Antifungal Activity and Biological Characteristics of the Novel Fungicide Quinofumelin AgainstSclerotinia sclerotiorum
Xian Tao, Huahua Zhao, Haorong Xu, Zhongke Li, Jianxin Wang, Xiushi Song, Mingguo Zhou, Yabing Duan
Plant Disease.2021; 105(9): 2567.     CrossRef
Community Structures and Antifungal Activity of Root-Associated Endophytic Actinobacteria of Healthy and Diseased Soybean
Chongxi Liu, Xiaoxin Zhuang, Zhiyin Yu, Zhiyan Wang, Yongjiang Wang, Xiaowei Guo, Wensheng Xiang, Shengxiong Huang
Microorganisms.2019; 7(8): 243.     CrossRef
Pharmacological Characteristics and Control Efficacy of a Novel SDHI Fungicide Pydiflumetofen Against Sclerotinia sclerotiorum
Yabing Duan, Qian Xiu, Haoran Li, Tao Li, Jianxin Wang, Mingguo Zhou
Plant Disease.2019; 103(1): 77.     CrossRef
Involvement of alternative oxidase in the regulation of sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to the fungicides azoxystrobin and procymidone
Ting Xu, Ya-Ting Wang, Wu-Sheng Liang, Fei Yao, Yong-Hong Li, Dian-Rong Li, Hao Wang, Zheng-Yi Wang
Journal of Microbiology.2013; 51(3): 352.     CrossRef