The Complete Genome Sequence of Southern rice black-streaked dwarf virus Isolated from Vietnam
Thi Sau Dinh, Cui Ji Zhou, Xiu Ling Cao, Cheng Gui Han, Jia Lin Yu, Da Wei Li, Yong Liang Zhang
Plant Pathol J. 2012;28(4):428-432.   Published online 2012 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.03.2012.0035
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Southern rice black-streaked dwarf virus induces incomplete autophagy for persistence in gut epithelial cells of its vector insect
Lu Zhang, Wenwen Liu, Nan Wu, Hui Wang, Zhongkai Zhang, Yule Liu, Xifeng Wang, Aiming Wang
PLOS Pathogens.2023; 19(1): e1011134.     CrossRef
Southern rice blackā€streaked dwarf virus hijacks SNARE complex of its insect vector for its effective transmission to rice
Lu Zhang, Wenwen Liu, Xiaowan Zhang, Li Li, Xifeng Wang
Molecular Plant Pathology.2021; 22(10): 1256.     CrossRef
Molecular Characterization of Southern Rice Blacked-Streaked Dwarf Virus (SRBSDV) from Vietnam
Jin Xue, Jing Li, Heng-Mu Zhang, Jian Yang, Ming-Fang Lv, Bi-Da Gao, Jian-Ping Chen
Journal of Phytopathology.2014; 162(6): 349.     CrossRef