Field Sanitation and Foliar Application of Streptomyces padanus PMS-702 for the Control of Rice Sheath Blight
Chia-Jung Yang, Tzu-Pi Huang, Jenn-Wen Huang
Plant Pathol J. 2021;37(1):57-71.   Published online 2021 Feb 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.12.2020.0227
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Isolation, identification, and biocontrol mechanisms of endophytic Burkholderia vietnamiensis C12 from Ficus tikoua Bur against Rhizoctonia solani
Xiang-Jia Meng, Rudoviko Galileya Medison, Shuai Cao, Lan-qin Wang, Sheng Cheng, Li-tao Tan, Zheng-xiang Sun, Yi Zhou
Biological Control.2023; 178: 105132.     CrossRef
Enhancement of fungichromin production of Streptomyces sp. WP-1 by genetic engineering
Miyang Wan, Lu Gan, Zhenxin Li, Mengran Wang, Jingtao Chen, Shaoxin Chen, Jinfeng Hu, Jiyang Li
Applied Microbiology and Biotechnology.2023; 107(17): 5415.     CrossRef
Identification and Characterization of a Multifunctional Biocontrol Agent, Streptomyces griseorubiginosus LJS06, Against Cucumber Anthracnose
Chien Hao Chai, Cheng-Fang Hong, Jenn-Wen Huang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef