Preparation of Nanomaterial Wettable Powder Formulations of Antagonistic Bacteria from Phellodendron chinense and the Biological Control of Brown Leaf Spot Disease
Yanling Zeng, Han Liu, Tianhui Zhu, Shan Han, Shujiang Li
Plant Pathol J. 2021;37(3):215-231.   Published online 2021 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.02.2021.0020
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Strategic nanoparticle-mediated plant disease resistance
Bo-ran Dong, Rui Jiang, Jun-feng Chen, Ying Xiao, Zong-you Lv, Wan-sheng Chen
Critical Reviews in Biotechnology.2023; 43(1): 22.     CrossRef
Efficacy of Bacillus subtilis XZ18-3 as a Biocontrol Agent against Rhizoctonia cerealis on Wheat
Yanjie Yi, Pengyu Luan, Shifei Liu, Youtian Shan, Zhipeng Hou, Shuyun Zhao, Shao Jia, Ruifang Li
Agriculture.2022; 12(2): 258.     CrossRef
Bacillus velezensis SYL-3 suppresses Alternaria alternata and tobacco mosaic virus infecting Nicotiana tabacum by regulating the phyllosphere microbial community
He Liu, Jun Jiang, Mengnan An, Bin Li, Yunbo Xie, Chuantao Xu, Lianqiang Jiang, Fangfang Yan, Zhiping Wang, Yuanhua Wu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Bioinspired Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Three Plant Extracts and Their Antibacterial Activity against Rice Bacterial Leaf Blight Pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Ye Tian, Jinyan Luo, Hui Wang, Haitham E. M. Zaki, Shanhong Yu, Xiao Wang, Temoor Ahmed, Muhammad Shafiq Shahid, Chengqi Yan, Jianping Chen, Bin Li
Plants.2022; 11(21): 2892.     CrossRef