Genetic Diversity and Population Structure of the Xanthomonas campestris pv. campestris Strains Affecting Cabbages in China Revealed by MLST and Rep-PCR Based Genotyping
Guo Chen, Congcong Kong, Limei Yang, Mu Zhuang, Yangyong Zhang, Yong Wang, Jialei Ji, Zhiyuan Fang, Honghao Lv
Plant Pathol J. 2021;37(5):476-488.   Published online 2021 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.06.2021.0088
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A novel repeat sequence-based PCR (rep-PCR) using specific repeat sequences of Mycobacterium intracellulare as a DNA fingerprinting
Jeong-Ih Shin, Jong-Hun Ha, Kyu-Min Kim, Jeong-Gyu Choi, Seo-Rin Park, Hyun-Eui Park, Jin-Sik Park, Jung-Hyun Byun, Myunghwan Jung, Seung-Chul Baik, Woo-Kon Lee, Hyung-Lyun Kang, Jung-Wan Yoo, Min-Kyoung Shin
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Genetic Divergence and Population Structure of Xanthomonas albilineans Strains Infecting Saccharum spp. Hybrid and Saccharum officinarum
Zhong-Ting Hu, Mbuya Sylvain Ntambo, Jian-Ying Zhao, Talha Javed, Yang Shi, Hua-Ying Fu, Mei-Ting Huang, San-Ji Gao
Plants.2023; 12(10): 1937.     CrossRef
Multilocus Sequence Analysis and Detection of Copper Ion Resistance of Xanthomonas phaseoli pv. manihotis Causing Bacterial Blight in Cassava
Tao Shi, Chaoping Li, Guofen Wang, Guixiu Huang
Current Issues in Molecular Biology.2023; 45(7): 5389.     CrossRef
Pangenome insights into the diversification and disease specificity of worldwide Xanthomonas outbreaks
Viplav Agarwal, Rachel Stubits, Zain Nassrullah, Marcus M. Dillon
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Flagella-Driven Motility Is Critical to the Virulence of Xanthomonas fragariae in Strawberry
Xia Liang, Feng Wei, Hongliang Yang, Li Fan, Xiaolin Cai, Yangyang Ma, Jiancheng Shi, Kun Xing, Lijuan Qiu, Xixuan Li, Lijuan Lu, Jie Ji, Yingqiang Wen, Jiayue Feng
Plant Disease.2023;[Epub]     CrossRef
Comparative Genomic Analysis of Xanthomonas campestris pv. campestris Isolates BJSJQ20200612 and GSXT20191014 Provides Novel Insights Into Their Genetic Variability and Virulence
Denghui Chen, Xionghui Zhong, Jian Cui, Hailong Li, Rui Han, Xiangqing Yue, Jianming Xie, Jungen Kang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Editorial: Emergence and re-emergence of plant diseases caused by Xanthomonas species
Teresa A. Coutinho, Marie-Agnes Jacques, Jeffrey Jones
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef