Effect of Bacterial Wilt on Fungal Community Composition in Rhizosphere Soil of Tobaccos in Tropical Yunnan
Yuanxian Zheng, Jiming Wang, Wenlong Zhao, Xianjie Cai, Yinlian Xu, Xiaolong Chen, Min Yang, Feiyan Huang, Lei Yu, Yuansheng He
Plant Pathol J. 2022;38(3):203-211.   Published online 2022 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.03.2022.0035
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Rhizosphere-associated soil microbiome variability in Verticillium wilt-affected Cotinus coggygria
Juan Zhao, Yanli Cheng, Nan Jiang, Guanghang Qiao, Wentao Qin
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Disease-Induced Assemblage of the Rhizosphere Fungal Community in Successive Plantings of Wheat
Chuntao Yin, Daniel C. Schlatter, Christina H. Hagerty, Scot H. Hulbert, Timothy C. Paulitz
Phytobiomes Journal.2023; 7(1): 100.     CrossRef
Different Response Mechanisms of Rhizosphere Microbial Communities in Two Species of Amorphophallus to Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum Infection
Min Yang, Ying Qi, Jiani Liu, Penghua Gao, Feiyan Huang, Lei Yu, Hairu Chen
The Plant Pathology Journal.2023; 39(2): 207.     CrossRef
Unveiling the Potential of Bacillus safensis Y246 for Enhanced Suppression of Rhizoctonia solani
Xing-Cheng Zhu, Shu-Gang Xu, Yu-Ru Wang, Meng-Ting Zou, Mohammed Amin Uddin Mridha, Khadija Javed, Yong Wang
Journal of Fungi.2023; 9(11): 1085.     CrossRef
Rhizosphere microbial ecological characteristics of strawberry root rot
Meilin Zhang, Zirong Kong, Huijing Fu, Xiaolong Shu, Quanhong Xue, Hangxian Lai, Qiao Guo
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Pan-metagenome reveals the abiotic stress resistome of cigar tobacco phyllosphere microbiome
Zhenhua Wang, Deyuan Peng, Changwu Fu, Xianxue Luo, Shijie Guo, Liangzhi Li, Huaqun Yin
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Analysis of rhizosphere bacterial communities of tobacco resistant and non-resistant to bacterial wilt in different regions
Haoqi Shi, Peiwen Xu, Shengxin Wu, Wen Yu, Yazhi Cheng, Zhihua Chen, Xingyou Yang, Xiangwen Yu, Bingjie Li, Anming Ding, Weifeng Wang, Yuhe Sun
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Responses of the bacterial community of tobacco phyllosphere to summer climate and wildfire disease
Zhenhua Wang, Changwu Fu, Jinyan Tian, Wei Wang, Deyuan Peng, Xi Dai, Hui Tian, Xiangping Zhou, Liangzhi Li, Huaqun Yin
Frontiers in Plant Science.2022;[Epub]     CrossRef