Bacterial Community Structure and Function Shift in Rhizosphere Soil of Tobacco Plants Infected by Meloidogyne incognita
Wenjie Tong, Junying Li, Wenfeng Cong, Cuiping Zhang, Zhaoli Xu, Xiaolong Chen, Min Yang, Jiani Liu, Lei Yu, Xiaopeng Deng
Plant Pathol J. 2022;38(6):583-592.   Published online 2022 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.08.2022.0105
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Amelioration of the physicochemical properties enhanced the resilience of bacteria in bauxite residues
Zhiwen Dou, Yinghong Sun, Yahui Zhang, Mingxia Wang, Ning Zhang, Aiju Liu, Xinxin Hu
Journal of Hazardous Materials.2024; 471: 134455.     CrossRef