Different Response Mechanisms of Rhizosphere Microbial Communities in Two Species of Amorphophallus to Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum Infection
Min Yang, Ying Qi, Jiani Liu, Penghua Gao, Feiyan Huang, Lei Yu, Hairu Chen
Plant Pathol J. 2023;39(2):207-219.   Published online 2023 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.12.2022.0157
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The endophytic fungal community plays a crucial role in the resistance of host plants to necrotic bacterial pathogens
Min Yang, Penghua Gao, Jianwei Guo, Ying Qi, Lifang Li, Shaowu Yang, Yongteng Zhao, Jiani Liu, Lei Yu
Physiologia Plantarum.2024;[Epub]     CrossRef
Occurrence and characterization of viruses infecting Amorphophallus in Yunnan, China
Jiahong Dong, Ting Zhu, Rui Lv, Kun Dong, Yu Li, Boxin Zhang, Lizhen Zhang, Yongdui Chen, Xiangao Yin, Lei Zhang, Jianqing Yin, Jun Lu, Dehui Xi, Kuo Wu
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef