Molecular Characterization of an Isolate of Bean Common Mosaic Virus First Identified in Gardenia Using Metatranscriptome and Small RNA Sequencing
Zhong-Tian Xu, Hai-Tao Weng, Jian-Ping Chen, Chuan-Xi Zhang, Jun-Min Li, Yi-Yuan Li
Plant Pathol J. 2024;40(1):73-82.   Published online 2024 Feb 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.11.2023.0163
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Metatranscriptome and small RNA sequencing revealed a mixed infection of newly identified bymovirus and bean yellow mosaic virus on peas
Chen Cao, Biao Hu, Huajuan Li, Zhongyan Wei, Lulu Li, Hehong Zhang, Jianping Chen, Zongtao Sun, Zhongtian Xu, Yanjun Li
Virology.2024; 596: 110116.     CrossRef