Biological Control of Apple Anthracnose by Paenibacillus polymyxa APEC128, an Antagonistic Rhizobacterium
Young Soo Kim, Kotnala Balaraju, Yongho Jeon
Plant Pathol J. 2016;32(3):251-259.   Published online 2016 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.01.2016.0015
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current strategies, perspectives and challenges in management and control of postharvest diseases of papaya
Guang Heng Tan, Asgar Ali, Yasmeen Siddiqui
Scientia Horticulturae.2022; 301: 111139.     CrossRef
Management of Post-Harvest Anthracnose: Current Approaches and Future Perspectives
Alice Ciofini, Francesca Negrini, Riccardo Baroncelli, Elena Baraldi
Plants.2022; 11(14): 1856.     CrossRef
Biocontrol activity and action mechanism of Paenibacillus polymyxa strain Nl4 against pear Valsa canker caused by Valsa pyri
Hongbo Yuan, Mengjia Yuan, Bingke Shi, Zhuoni Wang, Tianxiang Huang, Genhong Qin, Hui Hou, Li Wang, Hongtao Tu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Characterization of Bacillus velezensis AK-0 as a biocontrol agent against apple bitter rot caused by Colletotrichum gloeosporioides
Young Soo Kim, Younmi Lee, Wonsu Cheon, Jungwook Park, Hyeok-Tae Kwon, Kotnala Balaraju, Jungyeon Kim, Yeo Jun Yoon, Yongho Jeon
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Biocontrol strategies for the management of Colletotrichum species in postharvest fruits
Xin-Chi Shi, Su-Yan Wang, Xu-Chu Duan, Yao-Zhou Wang, Feng-Quan Liu, Pedro Laborda
Crop Protection.2021; 141: 105454.     CrossRef
Isolation and characterization of antagonistic Paenibacillus polymyxa HX-140 and its biocontrol potential against Fusarium wilt of cucumber seedlings
Yang Zhai, Jiu-xiang Zhu, Tai-meng Tan, Jian-ping Xu, Ai-rong Shen, Xie-bin Yang, Ji-lie Li, Liang-bin Zeng, Lin Wei
BMC Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Complete genome sequence data of Bacillus pumilus GLB197, an effective antagonist of grape downy mildew
Qingchao Zeng, Jianbo Xie, Xun Zhang, Yan Li, Qi Wang
Data in Brief.2020; 30: 105423.     CrossRef
The response strategies of Colletotrichum gloeosporioides s.s. due to the stress caused by biological control agent Bacillus amyloliquefaciens deciphered by transcriptome analyses
Qing-Hai Wang, Yan-Ping Ji, Yong-Yun Qu, Yu-Kun Qi, De-Wei Li, Zhen-Yu Liu, Xiao-Qin Wu
Biological Control.2020; 150: 104372.     CrossRef
Exploitation of epiphytic bacterial antagonists for the management of post-harvest diseases of sweet pepper and other fresh produce – a viable option
Tshifhiwa Paris Mamphogoro, Olubukola Oluranti Babalola, Olayinka Ayobami Aiyegoro
Biocontrol Science and Technology.2020; 30(8): 741.     CrossRef
Novel-integrated process for production of bio-organic fertilizer via swine manure composting
Yan Chen, Xiaoyu Li, Shuying Li, Yongping Xu
Environmental Engineering Research.2020; 26(2): 190522.     CrossRef
Paenibacillus terrae NK3-4: A potential biocontrol agent that produces β-1,3-glucanase
Wen Qing Yu, Gui Ping Zheng, De Wen Qiu, Feng Chao Yan, Wen Zhi Liu, Wan Xue Liu
Biological Control.2019; 129: 92.     CrossRef
Dietary administration of probiotic Paenibacillus ehimensis NPUST1 with bacteriocin-like activity improves growth performance and immunity against Aeromonas hydrophila and Streptococcus iniae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
Sai-Wei Chen, Chun-Hung Liu, Shao-Yang Hu
Fish & Shellfish Immunology.2019; 84: 695.     CrossRef
Exploitation of microbial antagonists for the control of postharvest diseases of fruits: a review
Ajinath Shridhar Dukare, Sangeeta Paul, V. Eyarkai Nambi, Ram Kishore Gupta, Rajbir Singh, Kalyani Sharma, Rajesh Kumar Vishwakarma
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2019; 59(9): 1498.     CrossRef
Notopterygium incisum extract and associated secondary metabolites inhibit apple fruit fungal pathogens
Lin Xiao, Yuan-Ming Zhou, Xiang-Fei Zhang, Feng-Yu Du
Pesticide Biochemistry and Physiology.2018; 150: 59.     CrossRef
Isolation and Characterization of Colletotrichum Isolates Causing Anthracnose of Japanese Plum Fruit
Yong-Se Lee, Da-Hee Ha, Tae-Yi Lee, Min-Jung Park, Jong-Bae Chung, Byeong-Ryong Jeong
Korean Journal of Environmental Agriculture.2017; 36(4): 299.     CrossRef
Biocontrol of grapevine aerial and root pathogens by Paenibacillus sp. strain B2 and paenimyxin in vitro and in planta
Zhipeng Hao, Diederik Van Tuinen, Daniel Wipf, Léon Fayolle, Odile Chataignier, Xiaolin Li, Baodong Chen, Silvio Gianinazzi, Vivienne Gianinazzi-Pearson, Marielle Adrian
Biological Control.2017; 109: 42.     CrossRef
Complete Genome Sequence of Biocontroller Bacillus velezensis Strain JTYP2, Isolated from Leaves of Echeveria laui
Beibei Wang, Hu Liu, Hailin Ma, Chengqiang Wang, Kai Liu, Yuhuan Li, Qihui Hou, Ruofei Ge, Tongrui Zhang, Fangchun Liu, Jinjin Ma, Yun Wang, Haide Wang, Baochao Xu, Gan Yao, Wenfeng Xu, Lingchao Fan, Yanqin Ding, Binghai Du
Genome Announcements.2017;[Epub]     CrossRef
Isolation of Antifungal Compound and Biocontrol Potential of Lysobacter antibioticus HS124 against Fusarium Crown Rot of Wheat
Sararat Monkhung, Yun-Tae Kim, Yong-Seong Lee, Jeong-Yong Cho, Jae-Hak Moon, Kil-Yong Kim
Korean Journal of Soil Science and Fertilizer.2016; 49(4): 393.     CrossRef
Effects of rhizobacteria Paenibacillus polymyxa APEC136 and Bacillus subtilis APEC170 on biocontrol of postharvest pathogens of apple fruits
Young Soo Kim, Kotnala Balaraju, Yongho Jeon
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2016; 17(12): 931.     CrossRef