Outbreak and Spread of Bacterial Canker of Kiwifruit Caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae Biovar 3 in Korea
Gyoung Hee Kim, Kwang-Hyung Kim, Kyeong In Son, Eu Ddeum Choi, Young Sun Lee, Jae Sung Jung, Young Jin Koh
Plant Pathol J. 2016;32(6):545-551.   Published online 2016 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.05.2016.0122
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Complete genome sequence of a Chinese Pseudomonas syringae pv. actinidiae strain Yunnan3.2
Guanglu Yao, Fenghuan Yang, Chao Yu, Qin Wang, Yijuan Yang, Huamin Chen, David A. Baltrus
Microbiology Resource Announcements.2024;[Epub]     CrossRef
In vitro evaluation of Actinidia chinensis cultivars for their resistance to Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Fa-ming Wang, Jian-you Gao, Jie-wei Li, Cui-xia Liu, Quan-hui Mo, Pu Liu, Wei Tang, Hong-juan Gong, Bei-bei Qi, Ping-ping Liu, Qiao-sheng Jiang, Kai-yu Ye
Scientia Horticulturae.2023; 313: 111896.     CrossRef
Survival of Pseudomonas syringae pv. actinidiae in detached kiwifruit leaves at different environmental conditions
Siyi Deng, Wei Chang, Yawei Que, Jun Liu, Hua Wang
PeerJ.2023; 11: e15031.     CrossRef
Pathogens identification and resistance evaluation on bacterial canker in Actinidia arguta germplasm
Hong Y. Qin, Ying Zhao, Xiu L. Chen, Bao X. Zhang, Xin Wen, Chang Y. Li, Shu T. Fan, Yue Wang, Yi M. Yang, Pei L. Xu, Ying X. Liu, Jun Ai
Journal of Plant Pathology.2023; 105(3): 973.     CrossRef
Genome-wide identification and expression patterns of the laccase gene family in response to kiwifruit bacterial canker infection
Zhuzhu Zhang, Youhua Long, Xianhui Yin, Weizhen Wang, Wenzhi Li, Lingli Jiang, Xuetang Chen, Bince Wang, Jiling Ma
BMC Plant Biology.2023;[Epub]     CrossRef
A 4D Proteome Investigation of the Potential Mechanisms of SA in Triggering Resistance in Kiwifruit to Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Dong Qu, Fei Yan, Yu Zhang, Lili Huang
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(24): 17448.     CrossRef
Occurrence of Kiwifruit Vine Decline Syndrome and Its Prevention Using Rootstock Tolerant to Waterlogging
Gyoung Hee Kim, Eu Ddeum Choi
Research in Plant Disease.2023; 29(4): 425.     CrossRef
Natural imidazole alkaloids as antibacterial agents against Pseudomonas syringae pv. actinidiae isolated from kiwi endophytic fungus Fusarium tricinctum
Jin-Tao Ma, Jiao-Xian Du, Yan Zhang, Ji-Kai Liu, Tao Feng, Juan He
Fitoterapia.2022; 156: 105070.     CrossRef
Application of phage therapy against red-fleshed kiwifruit canker
Jun Bai, Yanxi Liu, Mengjiao Liu, Shiting Luo, Yuhong Cheng, Gang Li, Cheng Liu, Shixiong Wen, Mian Xia, Xiaoqing He, Yi Jin
Biological Control.2022; 169: 104893.     CrossRef
Kiwi Plant Canker Diagnosis Using Hyperspectral Signal Processing and Machine Learning: Detecting Symptoms Caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Mafalda Reis-Pereira, Renan Tosin, Rui Martins, Filipe Neves dos Santos, Fernando Tavares, Mário Cunha
Plants.2022; 11(16): 2154.     CrossRef
Genomic Variation and Host Interaction among Pseudomonas syringae pv. actinidiae Strains in Actinidia chinensis ‘Hongyang’
Yu Zhou, Shengxiong Huang, Wei Tang, Zhongqiu Wu, Siqi Sun, Yaqiong Qiu, Hongtao Wang, Xue Chen, Xiaofeng Tang, Fangming Xiao, Yongsheng Liu, Xiangli Niu
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(17): 9743.     CrossRef
Advancements in the Use of Bacteriophages to Combat the Kiwifruit Canker Phytopathogen Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Jinyan Luo, Dejiang Dai, Luqiong Lv, Temoor Ahmed, Lei Chen, Yanli Wang, Qianli An, Guochang Sun, Bin Li
Viruses.2022; 14(12): 2704.     CrossRef
Kiwifruit bacterial canker: an integrative view focused on biocontrol strategies
Carla Pereira, Pedro Costa, Larindja Pinheiro, Victor M. Balcão, Adelaide Almeida
Planta.2021;[Epub]     CrossRef
Improved MLVA typing reveals a highly articulated structure in Pseudomonas syringae pv. actinidiae populations
A. Mazzaglia, S. Turco, M.C. Taratufolo, M. Tatì, Y. Jundi Rahi, L. Gallipoli, G.M. Balestra
Physiological and Molecular Plant Pathology.2021; 114: 101636.     CrossRef
Isolation of the Novel Phage PHB09 and Its Potential Use against the Plant Pathogen Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Yanxi Liu, Mengjiao Liu, Ran Hu, Jun Bai, Xiaoqing He, Yi Jin
Viruses.2021; 13(11): 2275.     CrossRef
The application of the CRISPR–Cas9 system in Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Joycelyn Ho, Min Zhao, Samuel Wojcik, George Taiaroa, Margi Butler, Russell Poulter
Journal of Medical Microbiology.2020; 69(3): 478.     CrossRef
Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Ecology, Infection Dynamics and Disease Epidemiology
Irene Donati, Antonio Cellini, Daniela Sangiorgio, Joel L. Vanneste, Marco Scortichini, Giorgio M. Balestra, Francesco Spinelli
Microbial Ecology.2020; 80(1): 81.     CrossRef
Clostridium bifermentans and C. subterminale are associated with kiwifruit vine decline, known as moria, in Italy
Patrizia Spigaglia, Fabrizio Barbanti, Fabio Marocchi, Marco Mastroleo, Marco Baretta, Patrizia Ferrante, Emilia Caboni, Simona Lucioli, Marco Scortichini
Plant Pathology.2020; 69(4): 765.     CrossRef
Genomic analyses of Pseudomonas syringae pv. actinidiae isolated in Korea suggest the transfer of the bacterial pathogen via kiwifruit pollen
Gyoung Hee Kim, Young-Sun Lee, Jae Sung Jung, Young-Jin Koh, Russell T. M. Poulter, Margi Butler
Journal of Medical Microbiology .2020; 69(1): 132.     CrossRef
Pest survey card on Pseudomonas syringae pv.actinidiae
Martijn Vogelaar, Martijn Schenk, Alice Delbianco, Ignazio Graziosi, Sybren Vos
EFSA Supporting Publications.2020;[Epub]     CrossRef
Evaluation of the wild Actinidia germplasm for resistance to Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Fa‐Ming Wang, Quan‐Hui Mo, Kai‐Yu Ye, Hong‐Juan Gong, Bei‐Bei Qi, Ping‐Ping Liu, Qiao‐Sheng Jiang, Jie‐Wei Li
Plant Pathology.2020; 69(6): 979.     CrossRef
Inhibitory effects of Moso bamboo (Phyllostachys heterocycla f. pubescens) extracts on phytopathogenic bacterial and fungal growth
Yasuhiro Mori, Yasumitsu Kuwano, Shota Tomokiyo, Naohiko Kuroyanagi, Koji Odahara
Wood Science and Technology.2019; 53(1): 135.     CrossRef
Aspects still to solve for the management of kiwifruit bacterial canker caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar 3
M. Scortichini
European Journal of Horticultural Science.2018; 83(4): 205.     CrossRef
Aspects still to solve for the management of kiwifruit bacterial canker caused byPseudomonas syringaepv.actinidiaebiovar 3
M. Scortichini
Acta Horticulturae.2018; (1218): 219.     CrossRef
A serological approach for the identification of the effector hopz5 of Pseudomonas syringae pv. actinidiae: a tool for the rapid immunodetection of kiwifruit bacterial canker
Hang Chen, Yue Hu, Kaiyue Qin, Xunzhe Yang, Zijuan Jia, Qing Li, Huabao Chen, Hui Yang
Journal of Plant Pathology.2018; 100(2): 171.     CrossRef
Adaptation of the New Zealand Psa risk model for forecasting kiwifruit bacterial canker in Korea
K.‐H. Kim, K. I. Son, Y. J. Koh
Plant Pathology.2018; 67(5): 1208.     CrossRef
Diagnosis and Control of Major Leaf Diseases on Kiwifruit in Korea
Gyoung Hee Kim, Young Jin Koh
Research in Plant Disease.2018; 24(1): 1.     CrossRef
Incidence Rates of Major Diseases on Green-Fleshed Kiwifruit cv. Hayward and Yellow-Fleshed Kiwifruit cv. Haegeum
Gyoung Hee Kim, Young Jin Koh
Research in Plant Disease.2018; 24(3): 175.     CrossRef
The Scientific, Economic, and Social Impacts of the New Zealand Outbreak of Bacterial Canker of Kiwifruit (Pseudomonas syringae pv. actinidiae)
Joel L. Vanneste
Annual Review of Phytopathology.2017; 55(1): 377.     CrossRef
Genome-Wide Association Studies In Plant Pathosystems: Toward an Ecological Genomics Approach
Claudia Bartoli, Fabrice Roux
Frontiers in Plant Science.2017;[Epub]     CrossRef