Comparison of Endophytic Microbial Community in Kiwifruit Plant Cultivars
Gyeongjun Cho, Min-jung Kim, Youngho Kwon, Youn-Sig Kwak
Plant Pathol J. 2018;34(4):341-346.   Published online 2018 Aug 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.12.2017.0284
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diversity of Endophytes of Actinidia arguta in Different Seasons
Yingxue Liu, Wenpeng Lu, Yang Li, Boyu Zhai, Baoxiang Zhang, Hongyan Qin, Peilei Xu, Yiming Yang, Shutian Fan, Yue Wang, Changyu Li, Jianjun Zhao, Jun Ai
Life.2024; 14(1): 149.     CrossRef
Eco-friendly management of postharvest fungal decays in kiwifruit
Yuan Dai, Zhenshuo Wang, Jinsong Leng, Yuan Sui, Mingguo Jiang, Michael Wisniewski, Jia Liu, Qi Wang
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2022; 62(30): 8307.     CrossRef
Isolation and identification of endophytic bacteria associated with kiwifruit and their biocontrol potential against Meloidogyne incognita
Seyedeh Najmeh Banihashemian, Salar Jamali, Morteza Golmohammadi, Mahmood Ghasemnezhad
Egyptian Journal of Biological Pest Control.2022;[Epub]     CrossRef
Dynamic variation of endogenous flora in kiwifruit and its association with ripening metabolism in response to ethylene micro-environment
Yao Xie, Linyu Nian, Yan Zeng, Mengjun Wang, Biao Yuan, Shujie Cheng, Chongjiang Cao
Postharvest Biology and Technology.2021; 182: 111695.     CrossRef
A Comparative Analysis of the Microbiome of Kiwifruit at Harvest Under Open-Field and Rain-Shelter Cultivation Systems
Yuan Sui, Qianhua Zhao, Zhenshuo Wang, Jia Liu, Mingguo Jiang, Junyang Yue, Jianbin Lan, Jing Liu, Qinhong Liao, Qi Wang, Qiya Yang, Hongyin Zhang
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Comparison of Microbial Community of Rhizosphere and Endosphere in Kiwifruit
Min-Jung Kim, Heeil Do, Gyeongjun Cho, Rae-Dong Jeong, Youn-Sig Kwak
The Plant Pathology Journal.2019; 35(6): 705.     CrossRef