In Vitro and In Vivo Inhibitory Effects of Gaseous Chlorine Dioxide Against Diaporthe batatas Isolated from Stored Sweetpotato
Ye Ji Lee, Jin-Ju Jeong, Hyunjung Jin, Wook Kim, Gyeong-Dan Yu, Ki Deok Kim
Plant Pathol J. 2019;35(1):77-83.   Published online 2019 Feb 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.09.2018.0184
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Toxigenic potential analysis and fumigation treatment of three Fusarium spp. strains isolated from Fusarium head blight of wheat
Jin WANG, Yuxi GU, Yuchong ZHANG, Shuai CHEN, Li LI, Zilong LIAO, Xiaoxue SHAN, Linhong HE, Jinying CHEN
Food Science and Technology.2022;[Epub]     CrossRef
Isolation and Identification ofTrichoderma asperellum, the Novel Causal Agent of Green Mold Disease in Sweetpotato
Yiling Yang, Boping Fang, Shujie Feng, Zhangying Wang, Zhongxia Luo, Zhufang Yao, Hongda Zou, Lifei Huang
Plant Disease.2021; 105(6): 1711.     CrossRef
In Vitro and In Vivo Inhibitory Effects of Gaseous Chlorine Dioxide against Fusarium oxysporum f. sp. batatas Isolated from Stored Sweetpotato: Study II
Ye Ji Lee, Jin-Ju Jeong, Hyunjung Jin, Wook Kim, Young Chull Jeun, Gyeong-Dan Yu, Ki Deok Kim
The Plant Pathology Journal.2019; 35(5): 437.     CrossRef