Comparison of Microbial Community of Rhizosphere and Endosphere in Kiwifruit
Min-Jung Kim, Heeil Do, Gyeongjun Cho, Rae-Dong Jeong, Youn-Sig Kwak
Plant Pathol J. 2019;35(6):705-711.   Published online 2019 Dec 12     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.08.2019.0216
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diversity of Endophytes of Actinidia arguta in Different Seasons
Yingxue Liu, Wenpeng Lu, Yang Li, Boyu Zhai, Baoxiang Zhang, Hongyan Qin, Peilei Xu, Yiming Yang, Shutian Fan, Yue Wang, Changyu Li, Jianjun Zhao, Jun Ai
Life.2024; 14(1): 149.     CrossRef
Comparative Analysis of Rhizosphere and Endosphere Fungal Communities in Healthy and Diseased Faba Bean Plants
Juan Li, Lu Hou, Gui Zhang, Liang Cheng, Yujiao Liu
Journal of Fungi.2024; 10(1): 84.     CrossRef
Effects of biochar amendment on bacterial communities and their function predictions in a microplastic-contaminated Capsicum annuum L. soil
Taishan Ran, Juan Li, Hongkai Liao, Yuxin Zhao, Guomei Yang, Jian Long
Environmental Technology & Innovation.2023; 31: 103174.     CrossRef
Sequencing, Functional Annotation, and Interaction Prediction of mRNAs and Candidate Long Noncoding RNAs Originating from Tea Leaves During Infection by the Fungal Pathogen Causing Tea Leaf Spot, Didymella bellidis
Honglin Huang, Hongke Huang, Zhongqiu Xia, Yuqin Yang, Xinyue Jiang, Chen Huang, Yuanyou Yang, Delu Wang, Zhuo Chen
Plant Disease.2023; 107(9): 2830.     CrossRef
Eco-friendly management of postharvest fungal decays in kiwifruit
Yuan Dai, Zhenshuo Wang, Jinsong Leng, Yuan Sui, Mingguo Jiang, Michael Wisniewski, Jia Liu, Qi Wang
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2022; 62(30): 8307.     CrossRef
Contrasting effects of genotype and root size on the fungal and bacterial communities associated with apple rootstocks
Jia Liu, Ahmed Abdelfattah, Birgit Wasserman, Michael Wisniewski, Samir Droby, Gennaro Fazio, Mark Mazzola, Xuehong Wu
Horticulture Research.2022;[Epub]     CrossRef
Isolation and identification of endophytic bacteria associated with kiwifruit and their biocontrol potential against Meloidogyne incognita
Seyedeh Najmeh Banihashemian, Salar Jamali, Morteza Golmohammadi, Mahmood Ghasemnezhad
Egyptian Journal of Biological Pest Control.2022;[Epub]     CrossRef
Large-scale screening of rhizobacteria to enhance the chickpea-Mesorhizobium symbiosis using a plant-based strategy
Anteneh Argaw Alemneh, Yi Zhou, Maarten H. Ryder, Matthew D. Denton
Rhizosphere.2021; 18: 100361.     CrossRef