Morphometric Variation in Pine Wood Nematodes, Bursaphelenchus xylophilus and B. mucronatus, Isolated from Multiple Locations in South Korea
Yil-Sung Moon, Joung A Son, Chan Sik Jung
Plant Pathol J. 2013;29(3):344-349.   Published online 2013 Sep 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.09.2012.0135
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Design and Preparation of Avermectin Nanopesticide for Control and Prevention of Pine Wilt Disease
Yanxue Liu, Yiwu Zhang, Xin Xin, Xueying Xu, Gehui Wang, Shangkun Gao, Luqin Qiao, Shuyan Yin, Huixiang Liu, Chunyan Jia, Weixing Shen, Li Xu, Yingchao Ji, Chenggang Zhou
Nanomaterials.2022; 12(11): 1863.     CrossRef
Decrypting species in the Nacobbus aberrans (Nematoda: Pratylenchidae) complex using integrative taxonomy
Paola Lax, Raúl E. Gonzalez‐Ittig, Juan C. Rondan Dueñas, Alberto J. Andrade, Cristina N. Gardenal, Javier Franco, Marcelo E. Doucet
Zoologica Scripta.2021; 50(5): 667.     CrossRef
Using the nematophagous fungus Esteya vermicola to control the disastrous pine wilt disease
Chun Yan Wang, Can Yin, Zhe Ming Fang, Zhen Wang, Yun Bo Wang, Jian Jie Xue, Li Juan Gu, Chang Keun Sung
Biocontrol Science and Technology.2018; 28(3): 268.     CrossRef
Assessments of iodoindoles and abamectin as inducers of methuosis in pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus
Satish Kumar Rajasekharan, Jin-Hyung Lee, Vinothkannan Ravichandran, Jintae Lee
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef